5. PLAN DE MARKETING


5.1. ANÁLISE DO MERCADO:
Consultar páxinas 228 e 251 do libro


5.1.A.
OS CLIENTES

¿Quen son?
(particulares, empresas, distribuidores, fabricantes,...)¿Cales son as súas necesidades e preferencias?
Imos investigar estas necesidades e preferencias facendo unha enquisa de10 preguntas. Deben ser preguntas sinxelas e directas, destinadas a acadar información relevante (como coñeceu a empresa da que é cliente, cal é a frecuencia coa que va, a distancia media de desprazamento, o gasto medio que fai, qué valor da ás variables servizo/prezo//calidade, o seu grao de satisfacción respecto á empresa da que é cliente....), Unha vez elaborada a enquisa, facemos fotocopias e nos lanzamos a entrevistar clientes (cada socio deberá interrogar a 15 clientes). As seguintes páxinas serán de utilidade para esta tarefa:
-Consellos e modelos de enquisas procedentes da revista
www.emprendedores.es
-Xerad​ores de cuestionarios on-line:
www.e-encuesta.com
www.jotform.com

www3.formassembly.com


-Programa para elaborar gráficos on-line:

Scian.cl

Facemos una enquisa entre posibles clientes.
O modelo de enquisa e máis os gráficos dos resultados engadiranse aos anexos 4 e 5. As conclusións da enquisa as poñemos aquí
Cal é o área xeográfica do mercado da nosa empresa:
Pode ser local, comarcal, rexional, nacional, internacional¿Cal é o tamaño do mercado? ¿ A qué segmento do mercado nos diriximos?
Buscar en internet datos de poboación da nosa zona de influencia para coñecer o tamaño do mercado
Cal foi a evolución do mercado nos últimos 3 anos. Xustifícao:
A evolución pode ser moi positiva, positiva, estacional ou negativa. Busca datos e estatísticas en internet

5.1.B. ANÁLISE DA COMPETENCIA

ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
Busca en internet as empresas competidoras... e fai unha lista no teu wiki que inclúa o nome da empresa e a dirección completa.¿Quen son? ¿onde se localizan?

EMPRESA

PRODUTOS/

SERVIZOS

PREZO

LOCALIZACIÓN

Anos de funcionamento
¿Cantas empresas competidoras hai no radio de acción de noso negocio?_

Fortalezas e debilidades das empresas competidoras:

As fortalezas e as debilidades son situacións positivas ou negativas relacionadas coas capacidades dos emprendedores ou do persoal. Facemos 3 grupos de capacidades:
-CAPACIDAD TÉCNICA: (formación e experiencia en relación á actividade da empresa)
-CAPACIDADE ECONÓMICA: (capacidade para obter os cartos necesarios a través de recursos propios, préstamos bancarios, avales, etc.)
-CAPACIDADE XERENCIAL: (coñecementos e experiencia en relación á dirección e xestión da empresa).

Exemplos:
-Alta/baixa formación técnica dos emprendedores.
-Facilidade/dificultade para atopar persoal formado.
-Alto/baixo nivel de débedas da empresa.
-Alta/baixa oferta de servizos.
-Alta/baixa fidelización dos clientes.
-Alta/baixa formación comercial dos emprendedores para explotar a imaxe, publicidade e promoción da empresa.
-Alta/baixa motivación do persoal.
5.2.- MERCADOTECNIA:
Consultar páxinas 227-237 e 256 do libro

5.2.A. PRODUTO

Analizar os atributos do produto/servizo:
5.2.B. PREZO:
Fixa os teus prezos tendo en conta os da competencia, así como os teus custos e a márxe de beneficio:


PRODUCTO/SERVICIO 1

PRODUCTO/SERVICIO 2

PRODUCTO/SERVICIO 3CUSTO PRODUTO/SERVIZO 1

CUSTO PRODUTO/SERVIZO 2

CUSTO PRODUTO/SERVIZO 3ESTRATEXIA DE PREZO E MOTIVOS

ESTRATEXIA DE PREZO E MOTIVOS

ESTRATEXIA DE PREZO E MOTIVOSPREZO PRODUTO/SERVIZO 1 E MARXE DE BENEFICIO

PREZO PRODUTO/SERVIZO 2 E MARXE DE BENEFICIO

PREZO PRODUTO/SERVIZO 3 E MARXE DE BENEFICIO
PRODUCTO/SERVICIO 4

PRODUCTO/SERVICIO 5

PRODUCTO/SERVICIO 6CUSTO PRODUTO/SERVIZO 4

CUSTO PRODUTO/SERVIZO 5

CUSTO PRODUTO/SERVIZO 6ESTRATEXIA DE PREZO E MOTIVOS

ESTRATEXIA DE PREZO E MOTIVOS

ESTRATEXIA DE PREZO E MOTIVOSPREZO PRODUTO/SERVIZO 4 E MARXE DE BENEFICIO

PREZO PRODUTO/SERVIZO 5 E MARXE DE BENEFICIO

PREZO PRODUTO/SERVIZO 6 E MARXE DE BENEFICIO
Vendas: Coas anteriores estratexias obterei as seguintes vendas anuais:
PRODUTO/SERVIZO
UNIDADES
PREZO MEDIO
VENDA ANUAL
123456CIFRA DE NEGOCIO OU VENDAS ANUAIS TOTAIS ESTIMADAS:
Tipo I.V.E: ___ %¿Cal é a distribución destas vendas? Indica a cantidade mensual:
XAN
FEB
MARZ
ABRIL
MAIO
XUÑO
XULL
AGOS
SEPT
OUTB
NOVE
DEC5.2.C. - PUBLICIDADE E PROMOCIÓN.

ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Imos dar coñecer a nosa empresa a través dun anuncio ou cuña radiofónica. Non esquezas incluir o nome da empresa e onde está situada, os produtos/servizos que ofrece e as súas vantaxes e o voso eslogan.
Rechea no wiki os seguintes apartados:

Guión da cuña radiofónica:
Texto:
Tempo:
Música e efectos de son:


ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Agora imos facer un anuncio de TV. Para iso, entra na seguinte dirección: grabatuanuncio.com. Unha vez feito, copia a dirección da páxina onde queda gravado e pégaa no teu wiki.

ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Busca en internet páxinas web de empresas do mesmo sector que a túa. Copia e pega o enlace de 5 delas no teu wiki.


ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Unha boa forma de dar publicidade a nosa empresa é elaborar unha páxina web. Podes facelo de forma rápida, sinxela e de balde a través dunha das seguintes ferramentas: -Neositios -GoogleSites, -Instantwebpro, -Cartfly, -MasOpciones.
Unha vez feita a páxina, copia a súa dirección e pégaa no teu wiki.


ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Como actividade de AMPLIACIÓN (actividade voluntaria que pode subir a nota) podes probar a gravar a túa cuña radiofónica co programa Audacity e despois colgala en internet en formato mp3 na plataforma Blip.tv. Tes instruccións para usar o programa Audacity e para colgar a gravación en Blip.tv na seguinte páxina: GuíaTIC de andar por casa.
Por último, copia e pega no wiki a dirección de internet onde pode escoitarse a actividade.


ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Deseña un folleto publicitario para a túa empresa usando algunha das seguintes ferramentas: hp-brochures ou mybrochuremaker . Despois, copia o texto do folleto ao teu wiki.
Imprime o folleto e engádeo ao anexo x.

¿Como vou dar coñecer o meu produto/servizo?

TIPO PUBLICIDADE
MEDIO / EMPRESA
Importe anual
FORMA PAGO
Mailing/BuzoneoAnuncios prensaRadioRevistas especializadasDescontos lanzamentoValos publicitariosMostras de baldeOutros( concretar)
ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Busca en internet 5 logotipos de empresas coñecidas. Pégaos no teu wiki e di os motivos polos que gústanche.


Logo:
Deseña un logotipo (Pásao á portada). Xustifícao: Podes crear un logo coas seguintes ferramentas:
-Logoyes -Typogenerator -Mikons -Logoease -Simwebsol


ACTIVIDADE X: contesta no teu wiki:
-Busca en internet 5 eslógans de empresas coñecidas. Pégaos no teu wiki e di os motivos polos que gústanche.Eslógan:
Propón un eslógan para a túa empresa e xustifica a súa elección:
5.2.D. DISTRIBUCIÓN:

Canles: Cómo faremos chegar o produto/servizo aos clientes