6. PLAN DE INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO

Consultar páxinas 116-118, 136-146 e 257 do libro

6.1. – INVESTIMENTOS:
(Pasar os totais dos puntos 4.A e 4.B)

CONCEPTO
Importe
IVE
(%)

IVE
TOTAL
Forma pago
Data
1.- Terreos e Edificios
(compra de locais)2.-Instalacións:Luz,
auga,A.Acondicionado/ Calefacción,…3.- Maquinaria e ferramentas


4.- Mobiliario


5.-Equipos
informáticos (software+hardware)6.- Vehículos


7.-Outros (especificar)


Gastos de posta en marcha (Notaría,, Licencia de apertura, promoción publicitaria inicial,...)


TOTAL ACTIVO NON CORRENTE


1.- Caixa e bancos


2.- Existencias


TOTAL ACTIVO CORRENTE:


TOTAL INVERSIÓNS

6.2. .- FINANCIAMENTO PARA AS INVERSIÓNS PREVISTAS

CONCEPTO
IMPORTE
¿Onde?
(Nome do Banco e condicións)

¿CAndo?
(Data dispoñibilidade)

Recursos PropiosPréstamos BancariosPréstamos FamiliarSubvenciónsOutros (leasing, equipos aportados,…...)TOTAL INVERSIÓN6.3. - AMORTIZACIÓN


6.3.A. - Amortización do Inmovilizado (Equipamento informático, maquinaria, vehículos, locais,....):
ELEMENTO
VALOR COMPRA
VIDA ÚTIL*
%
AMORTIZ.

COTA AMORTIZ. ANUAL

*Período máximo de amortización: edificios 68 anos, vehículos 14 anos, equipos informáticos 10 anos, mobiliario 20 anos

6.3.B. - Amortización do Préstamo:

(Buscar en internet na páxina web de varias entidades financeiras esta información)
Capital:

Tipo de xuros anual:

Prazo de amortización:

Anos de carencia:

Entidade Financeira


ANO
XUROS
(gastos financeiros)
(a)

COTA AMORTIZACIÓN
(b)

COTA ANUAL
(a+b)

CAPITAL PENDENTE

6.4. - BALANCE:


ACTIVO

( propiedades da empresa )

PATRIMONIO NETO E PASIVO

( débedas da empresa )

A) ACTIVO NON CORRENTE

I. Inmovilizado Intanxible:

Aplicacións informáticas
Propiedade Industrial
I+D

II: Inmovilizado Material:

Terreos:
Edificios e construccións:
Instalacións:
Maquinaria e ferramentas:
Elementos transporte:
Mobiliario:

B) ACTIVO CORRENTE:

Existencias:
Debedores:
Efectivo:

Gastos Constitución:

TOTAL ACTIVO:


A) PATRIMONIO NETO

-Fondos Propios:

Capital:
Reservas:
Perdas e Ganancias:

-Subvencións ao capital:

B) PASIVO NON CORRENTE

Débedas a longo prazo:

C) PASIVO CORRENTE

Débedas a curto prazo
Acredores
Provedores

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO:Análise da situación financeira da empresa: Á vista do balance ¿existe risco de suspensión de pagos? ¿Por qué?