7. PREVISIÓN ECONÓMICO-FINANCEIRA

7.A.- CONTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Año1) Consultar páxinas 120-122, 124 e 258 do libro


INGRESOS
IMPORTE
IVE
TOTAL
VendasSubvenciónsTOTAL INGRESOS

GASTOSCompras materias primas e auxiliaresConsumos e mermasRetribución propia (Soldo)S.S. AutónomosSoldo persoal ou colaboradoresS.S. a cargo da empresaOutros aprovisionamentosTributos (contribucións, taxas, I.A.E.)Subministros (luz, auga, telf, etc)AlugueresSegurosMantenementos e reparaciónsServicios exteriores (xestoría, outros profesionais,...)Gastos comerciaisGastos diversosDotación de amortización del inmovilizado
(páx:13)Gastos financeiros (só xuros de préstamos)TOTAL GASTOSBENEFICIOS (Ingresos – Gastos)
INGRESOS-GASTOS =
(Beneficios antes de impostos)RECURSOS AUTOXENERADOS =
(Beneficios + amortizacións)


RENDIBILIDADE FINANCEIRA
RENDIBILIDADE ECONÓMICA
Poñer fórmula:


Poñer fórmula:
RESULTADO:
RESULTADO: