7. PREVISIÓN ECONÓMICO-FINANCEIRA

7.A.- CONTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Año1) Consultar páxinas 120-122, 124 e 258 do libro


INGRESOS
IMPORTE
IVE
TOTAL
Vendas



Subvencións



TOTAL INGRESOS





GASTOS



Compras materias primas e auxiliares



Consumos e mermas



Retribución propia (Soldo)



S.S. Autónomos



Soldo persoal ou colaboradores



S.S. a cargo da empresa



Outros aprovisionamentos



Tributos (contribucións, taxas, I.A.E.)



Subministros (luz, auga, telf, etc)



Alugueres



Seguros



Mantenementos e reparacións



Servicios exteriores (xestoría, outros profesionais,...)



Gastos comerciais



Gastos diversos



Dotación de amortización del inmovilizado
(páx:13)



Gastos financeiros (só xuros de préstamos)



TOTAL GASTOS



BENEFICIOS (Ingresos – Gastos)




INGRESOS-GASTOS =
(Beneficios antes de impostos)



RECURSOS AUTOXENERADOS =
(Beneficios + amortizacións)


RENDIBILIDADE FINANCEIRA
RENDIBILIDADE ECONÓMICA
Poñer fórmula:


Poñer fórmula:




RESULTADO:
RESULTADO: